Nagrajenec

Matej Vizovišek

Lapajnetovo priznanje, 2018

Dr. Matej Vizovišek je svojo raziskovalno pot začel leta 2009 kot mladi raziskovalec na Odseku za biokemijo in molekularno in strukturno biologijo instituta Jožef Stefan, kjer se je ukvarjal z razvojem proteomskih metodologij za identifikacijo proteaznih substratov v kompleksnih bioloških vzorcih ter s pripravo pametnih selektivnih sond za detekcijo aktivnosti proteaz in vivo.

Že v okviru svojega doktorskega dela je pomembno prispeval pri vzpostavitvi številnih analitskih pristopov na področju proteomike, ki so bili novost v slovenskem raziskovalnem prostoru na področju. Tako je imel pomembno vlogo pri načrtovanju in izvedbi prvih kvantitativnih proteomskih analiz v Sloveniji, v okviru svojega dela pa je vpeljal tudi dva nova proteomska pristopa (FPPS = Fast Profiling of Protease Specificity in DIPPS = Direct In-gel Profiling of Protease Specificity) za določevanje substratne specifičnosti proteaz, ki sta bistveno izboljšala dosedanje postopke, ki so eksperimentalno zahtevni, dolgotrajni in pogosto ne identificirajo dovolj proteaznih cepitvenih mest za zanesljivo določitev substratne specifičnosti. Metoda FPPS, ki jo je vpeljal za identifikacijo substratne specifičnosti na primeru katepsinov, je bila objavljena v reviji Proteomics (IF=4.1), metoda DIPPS pa je bila objavljena v eni najuglednejših revij s področja EMBO Journal (IF=10.6) (Vidmar in sod., 2017; Matej Vizovišek deljeno prvo avtorstvo). Pri svojem delu pa se dr. Vizovišek ni posvečal le proteomski identifikaciji proteaznih substratov in proteazne specifičnosti, temveč je poskušal izboljšati tudi metodologijo detekcije proteazne aktivnosti. V ta namen je pripravil lipidirane fluorescenčne molekularne sonde, ki omogočajo selektivno detekcijo aktivnosti katepsina S v živih celicah in so primerne tudi za in vivo detekcijo aktivnosti tega encima, kar je bilo pokazano na primeru mišjega modela raka prsne žleze. Ta dosežek je bil objavljen v eni izmed najbolj uglednih znanstvenih revij s področja kemije Angewandte Chemie Intl Ed (IF=11.3) (Hu in sod., 2014; Matej Vizovišek deljeno prvo avtorstvo). Plod njegovega raziskovalnega dela je devet publikacij v mednarodnih znanstvenih revijah, ter prijava evropskega patenta. Skupno so bila njegova dela citirana več kot 139 Pri štirih publikacijah je prvi avtor (tudi kot deljeno prvo avtorstvo), pri petih pa soavtor. Tudi kot soavtor je sodeloval pri odmevnih raziskavah, objavljenih v uglednih znanstvenih publikacijah kot so Angewandte Chemie Intl. Ed. (IF=11.3) (Mikhaylov in sod., 2014) in Chemical Science (IF=8.7) (Poreba in sod., 2017). Velik pomen njegovega dela se kaže v tem, da je bila ena izmed študij pri katerih je prispeval pomemben delež uvrščena med ARRS dosežke leta (Sobotič in sod., 2015), metoda FPPS pa je bila izbrana za posebno izdajo monografije Methods in Molecular Biology, ki je bila posvečena degradomskim metodam (Vizovišek in sod., 2017). Zaradi njegovega prispevka k razvoju metodologije za profiliranje specifičnosti proteaz  je kot prvi avtor sodeloval  tudi pri odmevnem preglednem članku v reviji Biochimie (Vizovišek in sod., 2016) ter pri članku v eni najuglednejših revij Trends Biochem Sci (Vizovišek in sod., 2018; IF = 15.768), v začetku letošnjega leta pa je s sodelavci objavil tudi pregledni članek posvečen vlogi cisteinskih katepsinov v remodeliranju izvenceličnega matriksa (Vizovišek in sod., 2018, Matrix Biology (IF=7.4)). Leta 2016 je bil prejemnik štipendije ASEF (The American Slovenian Education Foundation), ki se podeljuje izjemno nadarjenim mlajšim slovenskim raziskovalcem z namenom nadaljnjega razvoja njihove znanstvene odličnosti. Štipendija mu je omogočila trimesečno izpopolnjevanje v priznanem laboratoriju prof. dr. Andreja Šalija (UCSF, San Francisco, ZDA).   Sedaj pa odhaja na podoktorsko izpopolnjevanje na ETH k enemu pionirjev proteomskih raziskav v svetu prof. Ruediju Aebersoldu.

Dr. Matej Vizovišek je kljub svoji mladosti z mednarodno uspešnim in pionirskim raziskovalnim delom na področju proteomike in degradomike pomembno prispeval k razvoju slovenske biokemijske znanosti in zato mu Slovensko biokemijsko društvo podeljuje Lapanjetovo priznanje.

 

Nazaj na seznam nagrajencev